Elektro revize Brno - solární elektrárny

ÚVOD

|

SLUŽBY

|

LHŮTY

|

OPRÁVNĚNÍ

|

VYBAVENÍ

|

CENY

|

ODKAZY

|

TERMOKAMERA

|

PROJEKTOVÁNÍ

|

ROZVADĚČE

|

POŽÁRNÍ OCHRANA

|

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

|

KLIENTSKÉ CENTRUM

REVIZE SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN:Provádíme výchozí, periodické i mimořádné revize fotovoltaických elektráren

Úkoly a požadavky ČSN EN 62446

ČSN EN 62446:2010 popisuje zkušební požadavky pro PV moduly, aby se zajistil jejich bezpečný provoz po elektrické a mechanické stránce po dobu celého jejich předpokládaného života. Mezi specifické úkoly normy patří, jak vyhodnotit ochranu před úrazem elektrickým proudem, před nebezpečím požáru a nebezpečím zranění osob v důsledku mechanických působení a účinků jiných vnějších vlivů. (Odvolává se přitom z hlediska provádění zkoušek jednotlivých typů PV modulů na ČSN EN 61215 ed. 2 – pro typové zkoušky modulů z krystalického křemíku a na ČSN EN 61646 ed. 2 – pro typové zkoušky modulů pro pozemní použití, přičemž zkoušky podle těchto norem jsou základními zkouškami prováděnými před zkouškami podle ČSN EN 61730-2.) Pokud PV modul obstál při zkouškách podle této normy, předpokládá se, že vydrží po celou dobu předpokládaného života a další zkoušky na něm není třeba provádět.

Na třetí straně normy ČSN EN 62446 je uvedena národní příloha NA obsahující české ekvivalenty anglických termínů zřejmě míněných jako podklad pro porozumění anglickému znění normy. Tato příloha obsahuje termíny a definice, jejichž anglický originál je přesně stejný jako v ČSN 33 2000-6, to znamená revize, prohlídka, zkoušení, vypracování zprávy; navíc je pouze termín katalogové údaje ve významu základní popis a specifikace výrobku.

Vedle dokumentace, která má být pro PV systém zpracována, obsahuje norma zkoušky a měření, které se na PV systémech mají provádět před jejich uvedením do provozu i pravidelné zkoušky (asi bychom řekli pravidelné revize) pro jejich řádný a bezpečný provoz. Ve spojení s ČSN 33 2000-7-712 poskytuje ČSN EN 62446 velmi dobrý podklad pro řádné zřízení a provoz PV zařízení.

Zajistíme příjezd revizního technika a prohlídku revidovaného pracoviště v oblasti města Brno v čase dohodnutém se zákazníkem a následné provedení revizních prací podle předloženého a zákazníkem schváleného harmonogramu. Před započetím revizních prací (a je-li to potřeba, tak i v jejich průběhu) s Vámi zkonzultujeme postup prací a dohodneme náležitosti přípravy revidovaných elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí tak, aby byl minimálně narušen provoz Vašeho pracoviště a byla zajištěna efektivita revizních prací i bezpečnost osob a majetku během provádění elektrorevizí.

Nabídky, novinky a akce:Petr Navrátil
Královopolské Vážany 6
Rousínov 683 01

tel: 534 00 99 01
gsm: 603 11 66 37
email: info@elektrorevizebrno.cz

ič:44073631
dič:CZ7305023814
osvědčení: ev.č. 14110/5/20/R-EZ-E2A,E2B

oprávnění: ev.č. 14052/9/13/EZ-M,O,R,Z-E2A